نمایش 1–12 از 156 نتیجه

999 پلان مسکونی در زمین های محدود

۶۹۵.۰۰۰ تومان

ENGINEERING MECHANICS DYNAMICS

۳۱.۳۵۰ تومان

ENGINEERING MECHANICS STATICS

۳۰۰.۰۰۰ تومان

ENGINEERS DATA BOOK

۷.۶۰۰ تومان

HEAT EXCHANGERS SELECTION,DESIGN & CONSTRUCTION

۷۶.۰۰۰ تومان

INTRODUCTION TO ROCK MECHANICS

۵۷.۰۰۰ تومان

MARKS STANDARD HANDBOOK FOR

۹۰.۰۰۰ تومان

MATHEMATICA در مهندسی آب

۹۰.۰۰۰ تومان

MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS

۳۳.۲۵۰ تومان

MECHANICS OF FLUIDS

۶۶.۵۰۰ تومان

MOLECULAR THERMODYNAMICS OF FLUID-PHASE EQUILIBIA

۲۹۷.۰۰۰ تومان

NONDESTRUCTIVE EVALUATION

۸۵.۵۰۰ تومان