نمایش 1–12 از 31 نتیجه

آلودگی خاک (واقعیتی پنهان)

۹۵.۰۰۰ تومان

آنالیز خاک و گیاه برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و آزمایشگاه های خاک شناسی و تجزیه گیاه

۶۷.۰۰۰ تومان

اثر منگنز بر متابولیت های ثانویه گیاه نعناع آبی

۶۷.۵۰۰ تومان

اصول فرآوری وکاربرد کودهای آلی درکشاورزی

۷۵.۰۰۰ تومان

اصول مدیریت و حفاظت خاک

۷۶.۰۰۰ تومان

اصول مهندسی آبیاری-جلد اول: روابط آب و خاک (پیوست:آب و آبیاری در ایران)

۱۵۶.۰۰۰ تومان

اصول مهندسی خاک‌ورزی و کشش

۵۰.۰۰۰ تومان

اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک

۱۲۷.۰۰۰ تومان

بیوچار (تولید، خصوصیات و کاربردها)

۱۷۰.۰۰۰ تومان

پیدایش و رده بندی خاک ها

۱۱.۴۰۰ تومان

تغذیه و کوددهی گیاهان و درختان به زبان ساده

۱۴۹.۰۰۰ تومان

تولید کمپوست و ورمی کمپوست از ضایعات آلی

۶۴.۰۰۰ تومان