نمایش 1–12 از 18 نتیجه

اپی‌ژنتیک فعالیت ورزشی و ورزش

۲۸۹.۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۳۴۹.۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۱۴۹.۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۴۵۹.۰۰۰ تومان

بیوانرژی فعالیت ورزشی

۲۸۹.۰۰۰ تومان

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۲۳۹.۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی

۷۹۹.۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی به زبان ساده

۱۲۹.۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۳۵۹.۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۱۰۹.۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۳۵۹.۰۰۰ تومان

پایش تمرینات و عملکرد ورزشکاران

۳۰۹.۰۰۰ تومان